OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom internetového obchodu WWW.BERTONI.SK / ďalej len /Predávajúci/ sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

2. Dodacie podmienky Predávajúci sa zaväzuje: - dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky kupujúcim. - objednaný tovar je dodávaný vždy v obchodnom balení / krabica alebo iný obal/ v demontovanom stave. - spolu s tovarom dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používanie a ošetrovaniu výrobku. - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy - dodať kupujúcemu riadne potvrdený záručný list ak je dodávaný tento list ako samostatná príloha od výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho - dodať objednaný tovar v rozpätí sedem až štrnásť pracovných dní Predávajúci nezodpovedá za: - oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru. - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť. Kupujúci sa zaväzuje: - objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky - v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti. - v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru ak to doručovateľská spoločnosť požaduje. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 5.000,-Sk, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne.

 

3. Dodacie lehoty Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, maximálne však v rozpätí sedem až štrnásť pracovných dní. Pri tovare ktorý nie je skladom kupujúceho vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniťobjednávku.

 

4. Ceny tovaru Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny kurzu meny, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveňako dodací list.

 

5. Platby za tovar a cena za poštovné Objednaný tovar predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou vždy službou - dobierka, na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. V sume ktorú kupujúci platí je vždy započítaná cena tovaru + cena poštovného a balného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Pri doručovaní do zahraničia predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny kde má byť zásielka doručená. Platba: - formou dobierky

 

 6. Zrušenie objednávky Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu. Inú formu storna objednávky predávajúci nebude akceptovať.

 

7. Reklamačný poriadok Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).  Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho a podrobne informacie na e-mail reklamacia@bertoni.sk. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: - prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrickýchčastí - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku. - prepätím v el. sústave, napr. pri údere blesku a znovu obnovením dodávky elektrickej energie pri jej výpadku alebo odpojení. - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený. - mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev ochranného laku alebo náteru tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti,živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

Posledná zmena 20.2.2013 –  www.bertoni.sk Všetky práva vyhradené.